Privacy Policy

Holland Rijnland is ervoor verantwoordelijk dat op een zorgvuldige wijze uw persoonsgegevens worden
verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring Holland Rijnland

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie prijsgeven over een identificeerbare natuurlijke persoon. 

Holland Rijnland baseert het gebruik van uw persoonsgegevens op één van de grondslagen uit de AVG. De AVG staat Holland Rijnland niet toe om meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk om haar taken uit voeren.

Voordat Holland Rijnland begint met de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, meldt ze dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Holland Rijnland neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Holland Rijnland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt bovendien vragen de door Holland Rijnland verwerkte persoonsgegevens te laten overzetten naar een door u gewenste andere instelling. 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Holland Rijnland van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Holland Rijnland behandelt uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland  
Inzageverzoek persoonsgegevens 
Postbus 558 2300 AN Leiden