Wat is een RES?

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 maakten tweehonderd landen internationale klimaatafspraken. In navolging daarvan publiceerde Nederland op 28 juni 2019 het Nationale Klimaatakkoord. Daarin is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. De RES is een document waarin de regio’s voor 2030 en 2050 opgaven uitwerken voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing en warmte. Duurzame mobiliteit, landgebruik of landbouw kunnen ook worden opgenomen, maar zijn niet verplicht. Binnen de regio’s werken gemeenten, provincie en waterschap samen met stakeholders om te komen tot een RES.

Animatie over de RES Holland Rijnland
Jeroen Ververs en Liesbeth Spies over de RES Holland Rijnland

De RES is een instrument om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De regio geeft aan welke energiedoelstellingen zij heeft en in welk tijdspad. Het is aan de gemeenten om te besluiten hoe de RES een plaats krijgt in het eigen omgevingsbeleid.

Holland Rijnland, van energieakkoord tot RES
In 2017 sloten achttien partijen het regionaal Energieakkoord Holland Rijnland.  Hierin spraken zij af om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Toen het kabinet in 2019 het Nationale Klimaatakkoord publiceerde, gebruikte Holland Rijnland het eerdere regionale Energieakkoord als basis voor het vormgeven van de RES. 

Vanaf het najaar van 2019 is er een intensief traject doorlopen om te komen tot een eerste versie van de RES, de Concept RES. Dit gebeurde aan de hand van vier thema’s Energiebesparing, Duurzame Mobiliteit, Energie & Ruimte en Warmte. Sinds 9 april 2020 staan de stukken op de site van Holland Rijnland en op deze site. 

Op basis van de Concept RES hebben we gewerkt aan een RES 1.0. We verwachten deze na de Pasen openbaar te kunnen maken. 

De RES kan door iedereen worden gelezen en besproken. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de discussie in volksvertegenwoordigende organen (raden, staten en Verenigde Vergadering) en met maatschappelijke partijen en inwoners.

Maatschappelijke partijen zijn betrokken bij de RES via onder meer de Programmaraad. Er ligt nu een advies van de Programmaraad, dat eenzelfde status heeft als de zogenaamde wensen en bedenkingen van de publieke partners.   

Klik hier voor documenten over de RES Holland Rijnland