16 november 2020
Nieuws - Binnen de regio

RES-regio Holland Rijnland: kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Dertig regio’s in Nederland werken aan een eigen Regionale Energie Strategie, de RES. Holland Rijnland is één van die regio’s. Met dertien gemeenten, twee waterschappen, de provincie, de netbeheerder en andere partijen geven we vorm aan onze RES. We maken plannen om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat alle benodigde energie in de eigen regio duurzaam wordt opgewekt. Als er te weinig wordt opgewekt, dan komt de resterende duurzame energie uit de nabijheid van de regio. In mei 2020 publiceerde onze regio de Concept RES. Deze Concept RES wordt nu uitgewerkt naar een RES 1.0.

Om de (milieu) haalbaarheid van de keuzen in de RES 1.0. zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, besloot de RES-regio Holland Rijnland om een Milieueffectrapport (planMER) op te stellen. Het opstellen van een MER voor de RES is niet verplicht. RES Holland Rijnland is daarmee een van de landelijke pilots. De RES-regio Holland Rijnland nodigt iedereen uit om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is een onderzoeksagenda. Hierin staat omschreven wat we willen onderzoeken ten behoeve van de MER. Het resultaat van deze onderzoeken is later terug te lezen in de Milieueffectrapportage (MER). De huidige fase van inspraak is vooral interessant als u het belangrijk vindt om vóóraf mee te denken over waar straks de milieueffectrapportage voor de RES 1.0 over moet gaan. 

Werkwijze
Voor de planMER is in de Wet milieubeheer een procedure vastgelegd. De eerste formele stap is het opstellen van een NRD. Gebruikelijk is dat in het planMER alternatieven worden beschouwd en vergeleken.
Het opstellen van het planMER zal parallel plaatsvinden met de ontwikkeling van de RES 1.0. Alternatieven zullen in de loop van het proces worden ontwikkeld. Het planMER heeft hierdoor een ‘ontwerpend’ karakter. Opgemerkt wordt dat voor de duurzame opwekking van elektriciteit de reeds gepubliceerde kansenkaart het vertrekpunt is.

Consultatie
In deze fase van het MER-proces kunt u alleen reageren op de NRD. Het Milieueffectrapport zal parallel worden opgesteld met de RES 1.0. Gedurende het proces naar de RES 1.0. zijn diverse participatiemomenten. Tijdens deze momenten kunt u ook uw opmerkingen of suggesties kenbaar maken over de, op dat moment, beschikbare concepten van het planMER. Bij de RES 1.0 zal de MER een bijlage zijn die de keuze in de RES 1.0 (milieutechnisch) onderbouwt.

Praktisch
Over deze NRD, kunnen tot en met 24 december 2020, zienswijzen worden ingediend. Dit kan door uw zienswijze per mail te sturen naar RES@hollandrijnland.nl. U kunt ook een brief sturen naar het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Postbus 558 2300 AN Leiden, ter attentie van het Programmateam RES onder vermelding van NRD-RES.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?
Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een zogenaamde Nota van Beantwoording. We verwerken deze zienswijzen in een aanvulling op deze NRD. Daarna zal een extern adviesbureau aan de slag gaan met het opstellen van het Milieueffectrapport. De NRD is het vertrekpunt voor dit Milieueffectrapport.

Via onderstaande links treft u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau plus bijlagen.

NRD RES Publicatie versie_1605527960.pdf
BIJLAGE 1 NRD Kansenkaart Holland Rijnland_1605527972.jpg
BIJLAGE 2 NRD concept RES Holland Rijnland mei 2020_1605527983.pdf

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.