12 april 2021
Nieuws - Binnen de regio

RES 1.0 Holland Rijnland: een belangrijke stap vooruit

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed. In deze RES 1.0 beschrijven dertien regiogemeenten, twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities en keuzes om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. Ook netbeheerder Liander en verschillende lokale en regionale partners leveren bijdragen aan de RES. In de regio is ervoor gekozen om in 2030 11% minder energie te verbruiken dan in 2014 en 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit op te wekken dan in 2014. De komende periode wordt er binnen elk van de samenwerkende overheden besloten over de RES 1.0. 

Van Klimaatakkoord naar RES
Het kabinet presenteerde in 2019 het Klimaatakkoord. Hierin werden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Deze landelijke afspraken worden door dertig regio’s in Nederland vertaald naar passende regionale ambities en maatregelen. Iedere regio stelt hiervoor een RES op, zo ook de regio Holland Rijnland.

De samenwerkende overheden binnen de RES-regio Holland Rijnland kijken naar het gehele regionale energiesysteem en kiezen voor maatregelen die het meeste effect hebben. In de regio komt 80% van het energieverbruik voor rekening van de gebouwde omgeving (vooral woningen en kantoorpanden) en mobiliteit. Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel en slim te verduurzamen.

Samen met inwoners
Keuzes in de RES 1.0 hebben invloed op de directe leefomgeving van veel inwoners in de regio Holland Rijnland. Het is daarom van groot belang dat inwoners betrokken zijn bij de RES. Van het najaar van 2020 tot en met het begin van 2021 brachten al meer dan 10.000 inwoners hun ideeën en reflecties in via vragenlijsten, online bijeenkomsten, webinars en straatgesprekken.

Vervolg
De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale ambities. Iedere twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werken de partners binnen de RES-regio Holland Rijnland samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder aan de uitvoering van de RES 1.0. Ook bij deze vervolgstappen zullen inwoners nadrukkelijk worden betrokken op verschillende manieren.

Link naar de RES 1.0 en bijlagen: https://wijzijnon.nl/documenten/res-1-0

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.