21 februari 2019
Inspiratie Warmte

Warmterotonde stap dichterbij

Zowel de provincie Zuid Holland als de gemeente Rotterdam stemden onlangs in met de aanleg van de zogenaamde warmterotonde. Via dit leidingnetwerk wordt industriële restwarmte gedistribueerd naar verschillende wijken en gebruikt om woningen te verwarmen.

In 2050 moeten de woningen in Nederland overgestapt zijn van aardgas op een alternatieve duurzame en betaalbare warmtebron. Binnen Holland Rijnland wordt intensief samengewerkt op dit thema in de werkgroep Warmte. De basis daarvoor is het delen van kennis bij diverse partijen over pilotprojecten, technische ontwikkelingen en (toekomstige) beleid. Samen werken zij aan een warmtenet vanuit Rotterdam, diverse pilots, een regionale warmtevisie en lokale warmtevisies.

Op basis van een door CE Delft uitgevoerd onderzoek blijkt hoge temperatuur (HT) restwarmte het beste alternatief voor aardgas voor verschillende wijken in onze regio. Om deze HT-restwarmte ook echt beschikbaar te krijgen, zijn lokale distributienetten en een hoofdleiding uit Rotterdam nodig. Deze wordt ook wel de Leiding over Oost genoemd. Na Provinciale Staten stemde ook de gemeente Rotterdam onlangs in met de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden. Regionaal wordt ingezet op mogelijke uitbreiding van dit warmtenet naar andere gemeenten in onze regio.

Lokale warmtevisies
In Holland Rijnland brachten we in 2018 via drie werkateliers met onze stakeholders de alternatieven met de laagste maatschappelijke kosten in beeld. Dit is per gemeente opgenomen in een eerste concept warmtevisie (80% versie) die als basis kan dienen voor de lokale warmtevisie. De gemeenten kijken momenteel op welke wijze en met wie ze deze lokale warmtevisie gaan opstellen.

Regionale warmtevisie: Aangezien de onderliggende structuur van warmte al snel breder is dan lokaal, is het goed om de potenties en kansen van de verschillende alternatieve warmtebronnen op regionaal niveau goed in beeld te hebben. Wat is regionaal gezien de vraag en wat is het aanbod van warmte? Welke potenties zijn er? En welke infrastructuur is nodig om de warmte op het goede moment op de juiste plek te krijgen? Momenteel wordt deze opgave uitgezet bij een externe partij. Nog voor de zomer moet dit leiden tot een eerste versie van de regionale warmtevisie.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?