21 februari 2019
Inspiratie Ruimte en energie

Waar is ruimte voor duurzame opwekking?

Duurzame energieopwekking heeft zo z’n consequenties voor de inrichting en het gebruik van het landschap. Afgelopen jaar verkende Holland Rijnland de ruimtelijke voorkeuren voor de opwekking uit wind en zon. Langs bestaande infrastructuur blijkt het draagvlak het grootst. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een brief aan de provincie waarin de voorkeurlocaties worden aangegeven.

In het Energieakkoord dat in 2017 werd afgesloten, is voor 2025 als tussendoelstelling 2,5 PJ* duurzaam opgewekte energie opgenomen. Het einddoel voor 2050 is 6,9PJ. Dat deze doelstellingen voor energieopwekking impact heeft voor het landschap, mag duidelijk zijn. Want voor 1 PJ zijn ongeveer veertig grote windmolens nodig.

Als eerste stap werd vanuit het Energieakkoord in kaart gebracht wat het huidige energieverbruik is, waar mogelijkheden liggen voor energiebesparing en als laatste dus waar in de regio specifieke kansen liggen voor duurzame energieopwekking. Generation Energy (voorheen Posad) stelde in opdracht van het Energieakkoord Holland Rijnland hierover een rapport op.

Raadsleden uit alle Holland Rijnland-gemeenten en stakeholders verkenden afgelopen jaar de ruimtelijke mogelijkheden. Dit leidde tot voorlopige sociaal-economische en ruimtelijke principes. Deze geven richting aan een nadere uitwerking voor de inpassing en verdere planvorming en ontwikkeling van duurzame opwekking in de regio.

Voor de korte termijn (2025/2030) bestaat het meeste draagvlak voor opwekking door wind en zon, langs autowegen als de N11, de A4 en de A44. Momenteel wordt verder uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn, welke kansen er liggen en hoe dit er uit zou zien. Dit wordt gebundeld in de brief naar de provincie.

De lokale bestuurders uit de Stuurgroep van het Energieakkoord maakten afgelopen maanden een ronde langs de raden van alle gemeenten. Deze waren inhoudelijk voornamelijk gericht op het Energieakkoord en de uitvoeringslijn Ruimte en Energie daarbinnen.

* PJ=Petajoule en komt overeen met energie voor 15.000 huishoudens.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?