28 maart 2019
Verslag Ruimte en energie

‘Versoepel regels duurzame opwekking’

Tijdens de algemeen bestuursvergadering van 13 maart is - na stemming - besloten om een brief namens Holland Rijnland naar de Provincie te sturen. Hierin pleit de regio voor een versoepeling van  de regelgeving rondom de plaatsing van windmolens en zonneweides. Volgens DB-lid Liesbeth Spies ‘Een onschuldige brief die niet gaat over daadwerkelijke plaatsing. Dat beslissen gemeenten zelf.’

Recente berichtgeving in de media suggereerde dat de brief de regio en de provincie carte blanche zou geven om windmolens en zonneweides aan te leggen. ‘Niets is minder waar’, verzekerde Spies. ‘Het gaat om verruiming van de mogelijkheden, niet over de invulling ervan. Dat laatste blijft een beslissing van u als gemeenteraad.’

Spies herinnerde de aanwezigen van het AB nog even aan het moment van de ondertekening van het Energieakkoord Holland Rijnland. ‘We hebben toen de ambities van de gemeenten naar beneden moeten bijstellen. Nu blijkt het lastig om ook die doelen te halen. Met de huidige regelgeving gaan we  het niet redden. Het grootste deel van de belemmeringen ligt bij de ruimtelijke restricties vanuit de Provincie , maar ook Rijkswaterstaat en Defensie stellen zo hun voorwaarden.’

Voordat de brief door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland werd opgesteld, is een ronde langs alle raden gemaakt om de inhoud toe te lichten en te bespreken. Volgens planning wordt de brief op de dag van de Provinciale Statenverkiezing verstuurd. Hoewel een meerderheid van de gemeenteraden achter de inhoud van de brief staan, waren Leiden en Oegstgeest nog niet akkoord. De afgevaardigden van deze gemeenten gingen alsnog met hun raden hierover in overleg. 

Uiteindelijk besloot de Leidse raad op 20 maart alsnog in te stemmen met het verzenden van de brief. In een verklaring meldt de Leidse AB-delegatie dat ze volledig achter de inhoud van de brief staat, maar kanttekeningen plaatst bij de gevolgde procedure. 


Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?