12 april 2019
Inspiratie Duurzame mobiliteit

Van autobezit naar autogebruik: meer deelauto’s in Holland Rijnland!

Hoe kunnen wij vraag en aanbod van deelauto’s in Holland Rijnland stimuleren? En hoe kunnen wij met elkaar zorgen dat er niet meer wordt gedacht over autobezit maar over autogebruik? Dat zijn vragen die aan bod kwamen tijdens een ontmoeting tussen deelauto aanbieders en de werkgroep Duurzame Mobiliteit. Deze werkgroep pakt projecten op rondom thema duurzame mobiliteit, dit is één van de uitvoeringslijnen van het Energieakkoord Holland Rijnland.

Mogelijkheden voor autodelen in Holland Rijnland
Afgelopen jaar is het rapport ‘Kader autodelen Holland Rijnland’ opgesteld. Door dit rapport weten wij waar wij staan als regio: hoe denken onze gemeenten over autodelen, wat doen gemeenten al met deelauto’s en welke aanbieders zijn al actief? Ook is in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende soorten van autodelen in Holland Rijnland. Hiervoor is een maatregelenpakket opgesteld dat rekening houdt met de verschillende gebieden in de regio. Binnen Holland Rijnland heeft elke gemeente zijn eigen karakteristiek.  

Verschillende factoren hebben invloed op het wel of niet slagen van verschillende vormen van autodelen. Zo blijkt dat de mate van stedelijkheid van invloed is op de potentie voor deelauto’s binnen een gemeente. Hoe hoger de mate van stedelijkheid, hoe hoger de potentie voor autodelen. Dan gaat het met name om het type klassieke deelauto’s. Hieronder verstaan wij auto’s die worden aangeschaft door de aanbieder, een vaste parkeerplek hebben en op dezelfde locatie worden opgehaald. De mate van stedelijkheid is minder van invloed bij peer2peer autodelen. Dit is vaak een particulier die zijn auto beschikbaar stelt. Ook factoren als het hebben van een tweede of derde auto of het hebben van een oude auto hebben invloed op de potentie voor autodelen. 

Stappenplan autodelen
In het rapport staat voor elke Holland Rijnland gemeente een op maat gemaakt stappenplan: wat kan elke gemeente zelf doen om autodelen te stimuleren? Het gaat hier om:

1) Wat is mijn ambitie op het gebied van autodelen?
Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van een actieplan.

2) Welke (stimulerende) maatregelen kunnen wij als gemeente nemen?
Hierbij kan het gaan om het geven van een gratis parkeervergunning voor deelauto’s of door het aantal beschikbare parkeerplaatsen te verminderen.

3) Hoe kunnen wij het aanbod van deelauto’s vergroten?
Denk aan het aanbieden van gemakkelijke procedures voor het aanvragen van een vaste parkeerplek voor een deelauto en het zorgen voor goede zichtbare parkeerlocaties.

4) Hoe kunnen wij de vraag naar deelauto’s vergroten?
Zorgt dat er duidelijke informatie op de gemeentelijke website staat over de mogelijkheden voor autodelen binnen de gemeente, maar ook kan een promotiecampagne worden gehouden.

In het rapport staan daarnaast aanbevelingen van zaken die wij als regio het beste zouden kunnen oppakken, het gaat hierbij met name om het vergroten van vraag en aanbod.  In het rapport wordt voorgesteld om als regio Holland Rijnland in gesprek te gaan met deelauto aanbieders om te horen hoe zij zaken ervaren en waar wij wellicht kunnen samenwerken.

Van stappenplan naar dialoog met aanbieders
De werkgroep Duurzame Mobiliteit heeft alle bij ons bekende deelauto aanbieders uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden van autodelen in Holland Rijnland. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van de volgende deelauto aanbieders: Buurauto, Greenwheels, Go About, MyWheels en WeGo Carsharing. Leo Maat (Stuurgroeplid Regionale Energietransitie, ambassadeur van de uitvoeringslijn Duurzame Mobiliteit en wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn) opende de bijeenkomst met een toelichting over het Energieakkoord Holland Rijnland en de ambities van de regio op het gebied van de Energietransitie.
In het akkoord hebben de deelnemende partijen afgesproken zich samen in te zetten om in 2050 energieneutraal te zijn. Binnen de uitvoeringslijn Duurzame Mobiliteit is één van de thema’s het stimuleren en faciliteren van autodelen binnen de regio. Deelauto’s kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze leefomgeving en daarom pakken wij dit thema graag op. 

Vervolgens hebben wij het rapport Kader autodelen nader toegelicht en met elkaar besproken. Wij zijn in groepen uiteengegaan om afwisselend over drie onderwerpen nader van gedachte te wisselen:

1) Hoe kunnen wij de huidige vraag naar deelauto’s vergroten?
Binnen dit thema is onder andere gesproken over het belang van goede plekken voor deelauto’s, het realiseren van een gezamenlijke vraag en innovatief aanbesteden.

2) Hoe kunnen wij het huidige aanbod naar deelauto’s vergoten?
Een aantal suggesties die naar voren kwamen bij dit thema: een regiowebsite met basisinformatie over autodelen, informatie verstrekken over deelauto bij contact met gemeenten en het opstarten van een campagne.

3) Hoe kunnen wij zakelijk autodelen stimuleren en wat zijn er mogelijkheden voor mobiliteitshubs? Een aantal ideeën die zijn besproken: start bij de overheid zelf (gemeente) als voorbeeld naar andere bedrijven, beter breed invoeren dan stap voor stap en begin bij het laaghangend fruit: de ‘grootverbruikers’ van mobiliteit.

En nu aan de slag!
Door de bijeenkomst kwam er een echt gesprek op gaan tussen ‘overheid’ en ‘ondernemers’. Het was goed om elkaar te ontmoeten en zo (beter) te leren kennen. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven: kijk met elkaar naar wat de goede plekken zijn om een deelauto neer te zetten.  

Daarnaast werd meegegeven om te onderzoeken of de Green Deal Autodelen iets kan zijn waar de gemeenten uit Holland Rijnland bij kunnen aansluiten. Het is ook belangrijk om goede informatie beschikbaar te hebben en een eventuele campagne kan bijdragen om de bekendheid van autodelen te vergroten waardoor de vraag kan stijgen en daardoor het aanbod ook. De deelauto aanbieders gaven aan hier graag aan mee te werken. Het was een inspirerende en waardevolle bijeenkomst en de werkgroep Duurzame Mobiliteit gaat aan de slag om autodelen binnen Holland Rijnland verder op de kaart te zetten! 

"Deelauto's zijn een effectief middel om samen onze schouders te zetten onder de opgave rondom duurzame mobiliteit. Met deelauto's stimuleren we een bewust gebruik van de auto en verlichten we tegelijkertijd de parkeerdruk in veel steden" (Leo Maat, ambassadeur uitvoeringslijn Duurzame Mobiliteit Energieakkoord Holland Rijnland)
Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?