21 februari 2019
Verslag Duurzame mobiliteit

Groeiende behoefte openbare laadpalen

Welke criteria hanteer je als gemeente bij het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen? Die vraag kregen deelnemers van de workshop over de aanleg van laadinfrastructuur, georganiseerd door de werkgroep Duurzame Mobiliteit van het Energieakkoord Holland Rijnland. Op 7 februari kwamen vanuit verschillende gemeenten vertegenwoordigers naar de workshop in het bestuurscentrum Teylingen.

Elektrisch vervoer neemt sterk toe. En daarmee de behoefte aan een goede laadinfrastructuur, zowel in aantal als in spreiding. Ruimtelijke aspecten spelen hierbij een grote rol. Zo wordt er gewerkt aan steeds innovatievere laadoplossingen, zoals een laadplein, laadpunten gecombineerd met een object, laadpunten in de grond of een V2x (Vehicle-to-Anything), waarbij een elektrische auto ook kan dienen als bron om energie terug te leveren aan een huishouden.

Om de mogelijkheden in kaart te brengen, organiseerde de werkgroep Duurzame Mobiliteit de workshop ‘Laadinfrastructuur plaatsingscriteria en wijkgerichte aanpak’. Bureaus EVConsult en Over Morgen krijgen de opdracht om prognosekaarten en plankaarten op te stellen. Tijdens de workshop lag de focus op de discussie over de ruimtelijke plaatsingscriteria voor laadlocaties. Dit houdt in dat er keuzes gemaakt worden over welke ruimtelijke eisen er aan een locatie worden gesteld, en welke andere criteria van belang zijn. Er waren meerdere vertegenwoordigers vanuit de regiogemeenten: Leiden, Voorschoten, Noordwijk, Nieuwkoop, Leiderdorp, Hillegom, Lisse, Teylingen, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Tijdens de interactieve workshop kregen de aanwezigen een aantal stellingen voorgelegd waarover zij konden stemmen. Vervolgens gingen de deelnemers plenair hierover in discussie. De discussie ging in op vragen als: op hoeveel meter afstand is het verstandig om een laadpaal te plaatsen, wat kies je als zichtlocatie (een toegangsweg, diep in de wijk of geen voorkeur), moet je laadpalen concentreren of juist spreiden of wel of niet in het groen?

Vervolgens gingen de aanwezigen uiteen in drie subregio-groepen: de Leidse regio, de Rijn- en Veenstreek en de Duin- en Bollenstreek. Elke groep kreeg een kaart van een stadcentrum, woonwijk en een dorp uit de desbetreffende subregio, met daarbij de vragen hoe om te gaan met criteria in bepaalde soorten gebieden en waar liggen de uitzonderingen? De aanwezigen gingen actief aan de slag met het rangschikken van eisen en prioriteiten op de prioriteitenladder om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de gebiedsgerichte criteria. De deelnemers werkten hier enthousiast aan.

Op basis van deze sessies, kwamen enkele belangrijke conclusies naar voren:
- Voor de concept plankaart heeft parkeerdruk nauwelijks invloed op de locatiekeuze. Bij de feedback van gemeenten kan dit wel meewegen in de uiteindelijke keuzes van de locaties op de definitieve plankaart.
- Er wordt gekozen voor het concentreren van laadinfrastructuur als daarmee de dekking niet in gevaar komt. Zo heeft de subsessie Rijn- en Veenstreek gekozen voor loopafstanden van 200 meter, andere gemeenten kiezen bijvoorbeeld voor 250 meter.
- Aan de eisen voor een locatiekeuze wordt nauwelijks afgeweken. Zo wordt er meestal niet geplaatst voor een voorgevel van een woning, op een te smalle stoep, op een schikstrook of voor een monument.
- Per gebied wordt gekeken wat een passende aanpak is voor het plaatsen van laadinfrastructuur.

Vervolg
Tijdens de workshop is veel informatie opgehaald. Hiermee gaan de bureaus EVConsult en Over Morgen verder aan de slag. Op basis van de data uit deze workshops stellen zij concept-plankaarten op. Deze kaarten worden gepresenteerd tijdens de validatiesessies voor de subregio’s op 4 en 5 maart 2019, waarop gemeenten weer feedback geven. De bureaus zullen vervolgens die feedback weer verwerken in een verder uitgewerkte plankaart.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?