Onderwerp 5/6

Proces en aanpak

Proces en aanpak icoon
Lees meer

De RES wordt regionaal opgesteld, maar uiteindelijk stellen de gemeenteraden de RES vast. Daarbij is de RES een bouwsteen van het omgevingsinstrumentarium, waarin de afspraken daadwerkelijk in beleidskaders worden omgezet. Het is zaak om, vooruitlopend op de uiteindelijke besluitvorming, de raden zo goed mogelijk te betrekken in het proces

Vooruitlopend hierop geldt dat de Stuurgroep, het PHO+ Energie en eventueel het regionale DB en AB een voorbereidende rol hebben. Zij geven via de colleges regionale afwegingen vrij voor  lokale besluitvorming in de raden.

Onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • anderzijds lokale vragen, keuzes en afwegingen. Deze krijgen nadrukkelijk ook invulling door betrokkenheid van bewoners en het lokale bedrijfsleven. Activiteiten worden lokaal gecoördineerd, bijvoorbeeld concrete locatiekeuzes, lokale warmtevisies en -transitieplannen en lokale participatietrajecten.
  • enerzijds regionale vragen, keuzes en afwegingen. Deze krijgen invulling door betrokkenheid van experts en professionals: denk aan ambtelijk experts, professionele stakeholders uit de sector of regionaal georganiseerde belanghebbenden. Onderwerpen komen eerst op de regionale bestuurstafel en daarna op de lokale. Activiteiten worden regionaal gecoördineerd, zoals de wenselijkheid van een regionale warmtestructuur, zoekgebieden voor opwek of opslag en afspraken over de verdeling van bronnen,

Waar mogelijk combineren we onderwerpen wanneer we stakeholders betrekken. Zo combineren we gesprekken en participatie rondom duurzame opwek (bijvoorbeeld wind en zon) met die over warmtevoorziening. Maar ook met bredere ruimtelijke claims (denk aan woningen, bedrijven, recreatie, natuur, etc.).  

De hoofdlijn van het te doorlopen proces voor de uitvoeringslijn Energie en Ruimte (en daarmee Elektriciteit) en Warmte kan als volgt schematisch worden weergegeven. 


Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:


Hierbij zijn de belangrijke mijlpalen ingegeven door de ondertekening van het nationaal Klimaatakkoord (naar verwachting december 2019). Na vaststelling van de aanpak in colleges en raden, komen twee hoofdfases aan de orde. De eerste leidt tot de concept RES, waarbij de focus ligt op regionale afwegingen, waarbij lokale overheden input leveren. De tweede fase leidt tot een RES 1.0, waarin ook de lokale afwegingen aan bod komen. Beide fases kennen hun eigen besluitvormingstraject, waarin de lokale besturen besluiten nemen. De te volgen lijn hierbij is Stuurgroepà  PHO+ Energie à  college/dagelijkse bestuur à  raad/algemeen bestuur.

Als eerste vindt de invulling van de bouwstenen plaats. Dat gebeurt parallel aan de al lopende (‘reguliere’) activiteiten van de uitvoering van het Regionaal Energieakkoord.