Onderwerp 6/6

Organisatie en governance

Organisatie en governance icoon
Lees meer

De RES vraagt om samenwerking tussen gemeenten, provincie, waterschappen,  netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven om tot gezamenlijk gedragen keuzes te komen. Meer specifiek vraagt de RES, volgens de eerdere genoemde handreiking, om een regionale Stuurgroep die gezamenlijk besluiten neemt over de RES. De opgave is immers niet alleen een publieke maar één die richting concretere plannen en uitvoering (investeringen) ook wordt gedragen door maatschappelijke en private partijen.

In de huidige praktijk van het Energieakkoord worden deze niet-publieke partijen in onze regio betrokken bij de voorbereiding en ontwikkeling van plannen. De RES vraagt echter om aanpassing van de betrokkenheid van partijen. Het voornemen is om naast de bestaande Stuurgroep een Programmaraad in het leven te roepen, vergelijkbaar met het organisatiemodel van de RES in de regio Drechtsteden. Hierin zijn de breder betrokkenen partijen vertegenwoordigd. De Programmaraad heeft een adviserende rol in de planvorming rondom de energietransitie. En deze raad kan in een latere instantie ook optreden als een ‘borgingscommissie’, die onder andere de voortgang van de realisatie monitort en zo nodig aanpassingen agendeert.

De aard, omvang en impact van de RES en het intensieve (besluitvormings)proces om hiertoe te komen, vragen om slimme en effectieve betrokkenheid van publieke partijen. De gemeenteraden (en PS, VV en AB) zijn besluitvormend. Tegelijkertijd bestaat de behoefte om gedurende de ontwikkeling van de RES gericht en op gezette tijden vertegenwoordigers te kunnen consulteren. Uitgangspunt is dat informatievoorziening en terugkoppeling in eerste instantie plaatsvindt via de portefeuillehouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het thema energie  en voor het betrekken van volksvertegenwoordigers en participatie van andere partijen. Daarnaast vindt informatievoorziening plaats via nieuwsbrieven of themabijeenkomsten. Volksvertegenwoordigers kunnen desgewenst aansluiten bij de Programmaraad. Het doel is om een groep van vertegenwoordigende raads-, staten -  en Verenigde Vergadering (VV) -leden uit de regio gericht te betrekken bij regionale aangelegenheden en afwegingen die worden voorbereid.

Concluderend zien we voor onze regio een model waarin de publieke belangen, de ambitievorming en de sturing plaatsvindt in een Stuurgroep met daarin vooral publieke bestuurders. In de Programmaraad, die een adviserende rol heeft naar de Stuurgroep, zitten betrokken stakeholders. De Programmaraad heeft daarnaast een belangrijke rol in de uitvoering en borging van de diverse uitvoeringslijnen.

De governance kan als volgt weergegeven worden:


Uit het NP RES krijgt elke RES-regio een financiële bijdrage (voor 2019, 2020 en 2021) voor de uitwerking van de RES. De verdeling daarvan vindt plaats volgens een – binnen het NP RES vastgestelde – verdeelsleutel. Voor onze regio is de bijdrage iets meer dan € 400.000,- per jaar. Dit bedrag wordt  in één keer overgemaakt. De gemeente Alphen aan den Rijn fungeert als ontvangende organisatie. omdat de regio zelf hiertoe niet gemachtigd is.

De huidige uitvoeringsstructuur van het Regionaal Energieakkoord houdt al rekening met een financiële bijdrage per gemeente en een bijdrage door de overige partners, om het huidige uitvoeringsprogramma uit te voeren. Met deze RES-bijdrage bekostigen  we de extra bouwstenen. Wanneer het Klimaatakkoord wordt ondertekend, en het dus duidelijk is dat de RES er komt inclusief de bijbehorende financiering, volgt een aangepaste begroting.