Onderwerp 3/6

Huidige situatie

Huidige situatie icoon
Lees meer

Hieronder staat een globaal (en niet compleet) overzicht van verschillende producten die de afgelopen jaren zijn opgeleverd. Dit geeft een stevige basis voor verdere stappen., maar voorziet nog niet in alle gewenste inhoud voor een concept RES.

Producten 2016 - nu

Algemeen

Rapport Gebiedsstrategie Duurzame Energie door Posad

Regionaal Energieakkoord Financiering en staande organisatie

Website ‘Op naar Neutraal’ Monitoringsdashboard

Basis voor Regionale Energiestrategie (RES) op orde

Energiebesparing        

Branchegerichte aanpak (showrooms/ bouwmarkten) Pilots bedrijventerreinen Bijeenkomsten maatschappelijk vastgoed

Schooldakrevolutie

Zon op daken

Bijeenkomsten met bedrijven

Inventarisatie onder woningbouwcorporaties

Ruimte

Ambtelijke verkenning Serious game met raden en stakeholders

Informerende brief aan raden, ronde langs raden

Voorlopige ruimtelijke principes, eerste zoekrichting langs infrastructuur

Aanzet voor sociaal-economisch kader (50% financiële participatie)

Warmte

Warmtetransitie-atlas (WTA)

Convenant Aardgasvrij

Onderzoek als basis voor lokale warmtevisies

Verkenning regionale warmtevisie

Onderzoek Qirion naar potenties warmtenetwerk

Duurzame mobiliteit

Prognose laadinfrastructuur Regionaal kader autodelen

Een andere, relevante opbrengst van de werkzaamheden is het regionale netwerk van professionals, experts en betrokken ambtenaren. Dit draagt in sterke mate bij aan een (effectieve) verdere invulling van ambities, ook op weg naar een RES.

We hebben  afgelopen jaren al goed inzicht gekregen in de opgaven rondom energie en het nemen van de eerste stappen in bijvoorbeeld pilots. Het is goed om te weten hoever we zijn in het behalen van onze doelen. De deelnemers aan het Energieakkoord, de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat en ABF research, ontwikkelden daarvoor het dashboard Energieakkoord Holland Rijnland dat de voortgang van het Energieakkoord in cijfers, grafieken en infographics op de voet volgt. Zo blijkt duurzame energieopwekking nu vooral voort te komen uit zonnepanelen op daken en enkele windturbines. Ook wordt duidelijk dat er nog flinke stappen moeten worden gezet om de beoogde doelstellingen te halen. Voor de RES hebben we ook een nulmeting laten maken.