Onderwerp 4/6

Benodigde bouwstenen

Benodigde bouwstenen icoon
Lees meer

Een RES Holland Rijnland op basis van het Energieakkoord vraagt om een aantal aanvullende activiteiten en producten. Mede op basis van het Portefeuillehoudersoverleg+ Energie* -  kortweg PHO+ Energie - zijn de volgende bouwstenen bepaald:

  • Actualisatie van basisgegevens: Actualiseren, en waar nodig nader specificeren, van de gegevens die de basis vormen voor de ambitie en de plannen. Het gaat om de (te voorziene) vraag en het aanbod van duurzaam opgewekte energie, nu en tot 2050. Hiermee kunnen we ook de plannen rondom mobiliteit, landbouw en industrie aanscherpen. Hiervoor kunnen we mogelijk gebruikmaken van gegevens uit het NP RES.
  • Ambities vertalen naar RES-jaartallen: De RES vraagt om een plan dat zich richt op 2030. Ten opzichte van het Energieakkoord van Holland Rijnland vraagt dat een vertaling van de bestaande ambities van 2025 en 2050. Ook hiervoor verschaft het onderzoek van Quintel de benodigde input.
  • Studie regionale Warmtevoorziening: Dit gaat over verkennen, voorbereiden en - waar wenselijk - uitwerken van de keuzes in de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving op regionaal niveau en in samenspel met het lokale niveau. Deze ‘Regionale Warmtevisie’ is een onderdeel van de RES. waaraan momenteel wordt gewerkt. Hierbij specificeren we ook de doelen uit het Energieakkoord voor 2030 en 2050, onder andere in subdoelen voor de inzet van verschillende bronnen.
  • Concretisering van de locaties voor duurzame opwek: Deze zijn gericht op:
    • ruimtelijke inpassing (zoekgebieden of locaties) voor de opwek van de 2,5 PJ per 2025. Dit is in gang gezet, waarbij langs infrastructuur de eerste zoekrichting is
    • ruimtelijke afweging (zoekgebieden) voor de aanvullende 4,4 PJ per 2050. Hierbij draait het om draagvlak, kosteneffectiviteit en ruimtelijke kwaliteit en inpassing. Onderdeel hiervan is het samen met Liander in kaart brengen van de effecten op de elektriciteitsinfrastructuur. Dit is nodig om een integrale ruimtelijke afweging te kunnen maken.
  • Sociaal-economische principes door ontwikkelen naar kaders: Dit betreft het zorgen voor een gelijk speelveld en betrokkenheid (participatie) van omwonenden binnen de regio bij het ontwikkelen van de duurzame opwek van elektriciteit.
  • Zon op dak: Bij het actualiseren van de basisgegevens kijken we naar de aannames. De RES gaat er vanuit dat wij alle geschikte daken in 2030 hebben voorzien van  zonnepanelen. Maar als overheden gaan we nauwelijks hierover en kunnen we slechts stimuleren en faciliteren. Dit nemen we randvoorwaardelijk op in de RES. We geven ook aan wat wij nodig hebben om dit doel te bereiken.

Bureau Quintel levert eind van het jaar de geactualiseerde basisgegevens aan en doet ook een aanzet voor een aantal bouwstenen, die behulpzaam zijn bij de uitwerking van de RES en het benoemen van concrete beleidsmaatregelen.    

(*) Het PHO+ Energie bestaat uit de wethouders Energie van alle gemeenten, voorgezeten door de portefeuillehouder Energie uit het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Ook de bestuurders van de partners van het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland (te weten de provincie, het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst) hebben zitting in het PHO+ Energie.