Onderwerp 2/6

Ambities Energieakkoord

Ambities Energieakkoord icoon
Lees meer

Ambitie Holland Rijnland

2050

Op 27 september 2017 ondertekenden alle regiogemeenten, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland het Energieakkoord Holland Rijnland. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste ambities uit dit akkoord.

Holland Rijnland wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarmee geeft de regio invulling aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze eigen regio. De resterende 20% vullen we in door bijvoorbeeld restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Ook zetten we in op 30% energiebesparing ten opzichte van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 nauwelijks nog CO2 uit voor de energievoorziening. 

In 2016 analyseerden we voor de regio het energieverbruik, de mogelijkheden voor energiebesparing en de gebiedsspecifieke kansen voor duurzame energieopwekking. Het bleek dat wanneer we de maximale potentie voor duurzame opwekking benutten en maximaal besparen, de regio bijna energieneutraal wordt. De analyse vormde de basis voor een integrale duurzame regionale energiestrategie.

Om de ambitie energieneutraal in 2050 te vertalen in concrete acties, zijn er voor 2025 tussentijdse doelen gesteld voor besparing en duurzame energieopwekking.

Energiebesparing: -2,5 PJ

Door stevig in te zetten op energiebesparing verwachten wij een gestage terugloop van het energieverbruik. Deze besparing kan bijvoorbeeld door isolatie, hoog rendementsglas, warmteterugwinning, LED verlichting, voorlichting en gedragsbeïnvloeding.

Opwekken duurzame energie + 2,5 PJ

Energieopwekking door zonnepanelen op daken is technisch en financieel haalbaar en heeft veel draagvlak in de regio. Hier blijven  we dan ook  op inzetten. Zonnevelden en windturbines hebben een grote potentie, maar ook een groot effect op het landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige belangenafweging en een goede ruimtelijke inpassing.

Stevig inzetten op de warmtetransitie

In onze regio is de behoefte aan warmte groot. Maar het omzetten van elektriciteit in warmte is niet efficiënt Daarom, zetten we maximaal in op de warmtetransitie en kijken naar de potenties van restwarme, geothermie of aquathermie. De komende periode werken we voor de RES de doelen op het gebied van warmte verder uit.

Stimuleren van andere vormen van duurzaam opgewekte energie

De potentie voor verschillende warmtebronnen wordt momenteel onderzocht. Waar mogelijk stimuleren we innovatieve vormen van duurzame energieopwekking.

In Holland Rijnland vormt het Uitvoeringsprogramma Regionale Energietransitie (2018 en 2019) de leidraad voor de RES. Het programma vindt plaats langs vijf uitvoeringslijnen: Energie en Ruimte, Warmte, Energiebesparing, Zon op daken en Duurzame Mobiliteit.

De handreiking RES gaat vooral in op de opgaven voor de gebouwde omgeving (Warmte) en voor elektriciteit (Ruimte en energie en Zon op daken). Andere  thema’s worden aan de regio’s overgelaten. Kijkend naar het Klimaatakkoord blijkt dat het ambitieniveau van ons regionaal Energieakkoord niet omhoog hoeft , maar dat we onderdelen moeten aanpassen en dat de fasering anders is.

Tussentijdse ambitie

2025

De ambitie voor 2050 is de stip aan de horizon. Dan willen we energieneutraal zijn. Maar om de ambitie te vertalen in concrete acties, stellen we voor 2025 tussentijdse doelen vast hoever we willen zijn met besparing en duurzame energieopwekking. Die doelen ziet u hieronder uiteengezet.

 • 1

  Energiebesparing: -2,5 PJ

  Door stevig in te zetten op energiebesparing verwachten wij geen groei van het energieverbuik maar een gestage terugloop. Hoe minder energie we verbruiken, des te minder we met zijn allen hoeven op te wekken. Middelen om te besparen zijn onder andere: isolatie, hoog rendementsglas, warmteterugwinning, LED verlichting, voorlichting en gedragsbeïnvloeding.

 • 2

  Opwekken duurzame
  energie + 2,5 PJ

  Het opwekken van energie door zonnepanelen op daken is technisch en financieel haalbaar en heeft veel draagvlak in de regio. Hier willen we dan ook snel op inzetten. Zonnevelden en windturbines hebben een grote potentie, maar ook een groot effect op het landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en een goede ruimtelijke inpassing.

 • 3

  Stevig inzetten op de warmtetransitie

  In onze regio is de behoefte aan warmte groot, terwijl we vooral potentie zien in duurzame energieopwekking. Het omzetten van energie in warmte is niet efficiënt. Deze mismatch willen we zo veel mogelijk opheffen door in te zetten op de warmtetransitie. Hierbij koppelen we warmtevragers aan warmtegevers.

 • 4

  Stimuleren van andere vormen van duurzaam opgewekte energie

  Energieopwekking door de inzet van biomassa heeft een groot effect op het landschap, in relatie tot de opbrengst. De potentie voor geothermie in onze regio is relatief klein en de proefboringen zijn op dit moment nog onzeker en duur. Deze vormen van duurzame energie en warmte stimuleren we en de ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten. Daarnaast stimuleren we innovatieve vormen van duurzame energieopwekking, waar mogelijk.