Onderwerp 1/6

Achtergrond en doel

Achtergrond en doel icoon
Lees meer

Wat is een Regionale Energiestrategie? 

Nederland is opgedeeld in dertig energieregio’s. Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Het maken van een RES komt voort uit het nationale Klimaatakkoord van 28 juni 2019. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). De RES is een document waarin voor 2030 en 2050 de opgaven voor duurzame elektriciteitsopwekking en de opgaven voor de gebouwde omgeving (energiebesparing en warmte) zijn uitgewerkt. Duurzame mobiliteit, landgebruik of landbouw kunnen ook worden opgenomen, maar zijn niet verplicht. Binnen de regio’s werken de gemeenten, de provincie en het waterschap samen met stakeholders om te komen tot een RES.

De RES is een instrument om ruimtelijke inpassing en maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De regio geeft aan welke energiedoelstellingen zij heeft en in welk tijdspad. Het is aan de gemeenten om te besluiten hoe de RES een plaats krijgt in het Omgevingsbeleid.

Hier treft u meer informatie over de RES en het proces om er toe te komen.

Het traject binnen Holland Rijnland om te komen tot een RES   

In 2017 sloot de regio Holland Rijnland met verschillende partijen het Regionaal Energieakkoord om een energieneutrale regio te worden. Maar Holland Rijnland is ook één van de dertig RES-regio’s in Nederland. Voor de ontwikkeling van onze RES kunnen we de komende twee jaar kennis, inspiratie en middelen gebruiken van het Nationaal Programma RES (NP RES). Als regio leveren wij een RES, geënt op de richtlijnen uit de handreiking RES van het Nationaal Programma. Hieruit blijkt dat ons huidige Energieakkoord op onderdelen aanvulling vraagt om als volwaardige RES  te volstaan. Door slim inrichten en prioriteren van werkzaamheden kunnen we dit gat deels dichten. Van een gedragen Regionaal Energieakkoord werken we dus toe naar een gedragen RES. Wat ontbreekt er nog, welke bouwstenen zijn er nodig en welke stappen moeten er nog worden gezet?